fbpx

REGULAMIN KONFERENCJI

Pacjent wybiera. Nowa jakość w usłudze żywienia pacjentów”


Dział I – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w bezpłatnej konferencji pod nazwą „Pacjent wybiera. Nowa jakość w usłudze żywienia pacjentów ”organizowanej przez Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, 91-204 Łódź, ul. Traktorowa 126/201, zwana dalej Organizatorem.

 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez Organizatora.

 3. Definicje:

a. Dane osobowe oznacza dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Organizatora.
b. Dzień roboczy oznacza dzień od poniedziałku, do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. Formularz oznacza formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pacjentwybiera.pl, za pomocą którego następuje rejestracja na Konferencję.
d. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem pacjentwybiera.pl/polityka-prywatnosci.html; Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
e. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
f. Rejestracja oznacza skuteczne zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji. Przez skuteczne zgłoszenie rozumie się zgłoszenie, po którym nastąpiło mailowe potwierdzenie udziału na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
g. Strony trzecie oznacza podmioty niezależne od Organizatora.
h. Serwis oznacza stronę internetową Konferencji, dostępną pod adresem pacjentwybiera.pl.
i. Uczestnik oznacza osobę fizyczną, która dokonała Rejestracji.
j. Usługi oznaczają pakiet usług związanych z Konferencją, oznaczający zbiorczo takie usługi jak Formularz, Rejestracja i organizacja Konferencji.

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 2. Udział w konferencji możliwy jest w formie stacjonarnej. Po wyczerpaniu limitu miejsc na udział stacjonarny i w przypadku dużego zainteresowania udziałem, Organizator uruchomi transmisję online z konferencji.

 3. Do udziału online niezbędne jest posiadanie:

a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
b. dostęp do sieci Internet,
c. przeglądarki internetowej w jej najnowszej wersji lub odpowiedniej aplikacji na telefon komórkowy, pozwalającej na połączenie się ze streamingiem z konferencji.

Dział II – Rejestracja

 1. Rejestracja jest tożsama z akceptacją warunków Regulaminu.

 2. Rejestracja następuje przez wypełnienie i przesłanie Formularza dostępnego na stronie pacjentwybiera.pl. Organizator w szczególnych przypadkach dopuszcza także inne sposoby zapisu na Konferencję, np. poprzez zgłoszenie na adres e-mail Organizatora: info@pacjentwybiera.pl.

 3. Potwierdzenie Rejestracji Organizator wysyła na podany przez Uczestnika adres e-mail pod warunkiem, że limit wolnych miejsc na udział w Konferencji nie jest wyczerpany.

 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na udział stacjonarny Organizator zaproponuje Uczestnikowi udział online.

Dział III – Obowiązki Organizatora i Uczestnika

 1. Organizator zobowiązany jest do:

a. informowania Uczestnika o wszelkich zmianach istotnie wpływających na Konferencję, m.in., choć niewyłącznie, o zmianach prelegentów, zmianach godzin lub tematów wystąpień, zmianie daty Konferencji,
b. monitorowania przebiegu Konferencji i w ramach swoich możliwości likwidowania awarii powstałych po stronie Organizatora,
c. zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach,
d. w przypadku uczestnictwa online wysłania Uczestnikowi linku do Konferencji co najmniej na jeden Dzień roboczy przed startem Konferencji. W przypadku, gdy Uczestnik dokona Rejestracji później niż jeden Dzień roboczy przed startem Konferencji Organizator zobowiązuje się do dostarczenia linku do Konferencji niezwłocznie.
e. wydania Uczestnikowi na miejscu Konferencji materiałów dodatkowych.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:

a. podania prawdziwych danych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
b. przestrzegania Regulaminu,
c. uczestnictwa w Konferencji w sposób nieutrudniający korzystanie z Konferencji innym Uczestnikom oraz w sposób zgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
d. niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Organizatora, do których Uczestnik nie ma uprawnień,
e. niepublikowania w komentarzach treści niezgodnej z prawem lub w inny sposób mogący stanowić naruszenie prawa.
f. w celu uczestnictwa w Konferencji w trybie online (transmisja audio i wideo) Uczestnik powinien kliknąć w link oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Link do udziału w Konferencji zostanie przesłany Uczestnikowi przez Organizatora na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w Dniu Roboczym poprzedzającym wydarzenie. Link będzie aktywny do terminu Konferencji oraz w trakcie trwania Konferencji.

 1. W trakcie Konferencji Organizator może wykonywać fotografie oraz nagrywać Uczestników. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym także prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: info@pacjentwybiera.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji.

 2. W zakresie dopuszczonym przez prawo odpowiedzialność Organizatora za szkody, w szczególności szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Konferencji, wyrządzone Uczestnikowi, jest wyłączona.

 3. Jeśli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora dotyczy szkód rzeczywistych, z wyłączeniem utraconych korzyści i jest ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej za udział w Konferencji.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Konferencji, jeśli zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej, a więc przez zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, związane z, ale nie ograniczone wyłącznie do sił przyrody, niecodziennych zachowań zbiorowości czy działań władzy państwowej.

Dział IV Zmiany w programie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji.

 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem pacjentwybiera.pl

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do 1 (słownie: jednego) Dnia Roboczego przed terminem organizacji Konferencji.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

Dział V – Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.

 2. Rezygnacja z uczestnictwa może, ale nie musi, być zgłoszona na adres e-mail info@pacjentwybiera.pl.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa nie jest tożsama z żądaniem usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych.

Dział VI – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest firma Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, 91-204 Łódź, ul. Traktorowa 126/201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480105, posługującą się numerem NIP 9452176328, REGON 122983608.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iodo@rekeep.pl

 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach:

a. świadczenia przez Organizatora Usług na rzecz Uczestnika, w tym m.in. uczestnictwa w konferencji, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Uczestnikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Konferencji, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki Prywatności, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. marketingu bezpośredniego Organizatora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, wiadomości o nowych usługach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Usługodawcy i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług, w tym w szczególności do realizacji Rejestracji i udziału w konferencji.

 2. Uczestnik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować anulowaniem uczestnictwa w Konferencji.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w każdym momencie w Serwisie. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, który musi być zaakceptowany, aby Organizator mógł świadczyć Uczestnikowi usługi.

Dział VII – Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Do tego czasu obowiązuje Uczestnika poprzedni Regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.

 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zmieni się lub stanie się nieważne wskutek prawomocnego orzeczenia sądu pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu


© 2023 Copyrights Rekeep Polska | Polityka plików cookies | Polityka prywatności

Design: Proformat